Kolik času uplynulo od vaší preventivní prohlídky?

Dokážete na tuto otázku odpovědět?

Preventivní prohlídky - léčba rakoviny

Pokud je to více než 24 měsíců, je to špatně!

A pokud nedokážete, je to bohužel také špatně!

Včasné rozpoznání nádorového onemocnění je opravdu jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšné léčby.

Nepodceňujme proto preventivní prohlídky u praktického lékaře. Právě ony často včas odhalí raná stádia nemocí.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách má dospělá osoba ve dvouletém intervalu nárok na všeobecnou preventivní prohlídku.

Lékař při ní provede sadu vyšetření, vyhodnotí rizika plynoucí z rodinné anamnézy i způsobu života. Významnou součástí prohlídky je i vyšetření a vyhodnocení rizik v rámci onkologické prevence.

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky
Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
b) kontrola očkování,
c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,
e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:

  1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
  2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
  3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
  4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
  5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření,
  6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech,
    f) u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření u poskytovatele ambulantní péče v oboru oftalmologie ve čtyřletých intervalech.

Preventivní prohlídka je bezplatná – hrazená z veřejného pojištění!

Pokud jste na prohlídce nebyli v posledních dvou letech, požádejte o ni svého praktického lékaře. Další informace o preventivních prohlídkách najdete v § 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., například zde