Ablační metody RFA/MW/IRE – JEUS 2021

MUDr. Radek Pádr, primář kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol v Praze

MUDr. Pádr prezentoval vlastní zkušenosti s ablačními metodami na letošním online Jarním edukačním urologickém sympóziu.

Technika mikrovlnné ablace v současné době převažuje nad radiofrekvenční ablací. Výhodou mikrovlnné ablace je homogenní prohřívání ablované struktury (80 – 90 °C). Podle nastavení doby účinku a energie jsme schopni definovat tkáň, kterou zničíme. Obě techniky je možné používat peroperačne, i miniinvazivně.

NanoKnife

U NanoKnife (ireverzibilní elektroporace) probíhají mezi elektrodami vysokonapěťové pulsy, které destruují buněčnou membránu, tím ničí strukturu patologické tkáně. Výhodou elektroporace je, že zachovává vazivové struktury, neničí cévy, pokud provádíme ablaci v oblasti plic, nedochází k destrukci bronchu. Techniku je možné provádět miniinvazivně i na otevřeném orgánu, je hodně používaná u tumoru pankreatu nebo prostaty.

Mikrovlnnou a radiofrekvenční ablaci je většinou možné provádět v lokální anestezii nebo celkové analgosedaci.

Oproti tomu pulsy NanoKnife při elektroporaci musí být synchronizované se srdečním rytmem, aby nedošlo ke vzniku extrasystol nebo srdeční fibrilace. Zákrok probíhá v celkové anestezii.

V urologii využíváme nejčastěji mikrovlnnou ablaci a NanoKnife. Používáme je nejčastěji u pacientů na solitární ledvině nebo u pacientů, u kterých je z nějakých důvodů kontraindikovaná chirurgická resekce.

Radiofrekvenčně je možné ablovat i kostní tumory.

Nejčastějším tumorem, který je možné ablovat, je osteoidní osteom. Navrtáme do kostního tumoru otvor, do kterého vložíme speciální ablační jehlu – UNIBLATE a zahřejeme strukturu kostního nádoru na 85 – 90 °C, tím docílíme destrukci tumoru.

Technika je ideální pro lokalizaci tumoru v krčku femuru obzvlášť u mladých pacientů. Pro chirurgickou léčbu je tato oblast velice nepříznivá vzhledem k cévnímu zásobení a dalšími růstu

Kontrolní CT

Po třech měsících provádíme CT nebo PET/CT kontrolní vyšetření pro detekci případně zbylých vitálních buněk, které je nožné dalším sezením ablovat.